Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunene.  Programmet på skolene i Fana tar utgangspunkt i ”Veileder for Helsestasjon og skolehelsetjeneste”, utarbeidet av helsedirektoratet.

Skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud til familier, barn og unge.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forbygge sykdom og skade.

Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid på system- og individnivå.

Helsesøster samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø.

Helsesøster har taushetsplikt.

Fana bydel har ikke skolelege på den enkelte skole. Helsesøster kan samarbeide med fastlege etter avtale med foresatte.

Medisinsk faglig ansvarlig for skolehelsetjenesten er skolelege Heidi Magerøy Trelsgård eller lege Ingvill Humlebrekke på Nesttun helsestasjon.

Helsesøsters arbeids- og ansvarsområder:

  • Delta i skolens tverrfaglige møter, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid
  • Helseopplysning, undervisning og veiledning – individuelt og i gruppe/klasse.
  • Miljørettet arbeid – være en ressurs i skolen i forhold til forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø.
  • Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser.
  • Vaksinasjon
  • ”Åpen dør ” – være tilgjengelig for elevene/foresatte.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen Fana/ Ytrebygda skoleår 2020-21

Program Trinn Innhold
Skolestartundersøkelse

Hørselsundersøkelse

1. trinn Skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege, i følge med foresatte. Fysisk og psykisk helse, mestring, trivsel, familieforhold, voldskartlegging, kosthold, aktivitet, søvn, høyde/vekt, syn, generell organundersøkelse ved lege.

Hørselsundersøkelse tas av skolelege på skolestartundersøkelsen.

Vaksinasjon KOM 02

Undervisning i klasse

2. trinn Tilbud om vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Undervisning i klasse; vold og overgrep. Evt. Psykologisk førstehjelp. Etter kapasitet og behov

Måling av høyde og vekt.

Undervisning i klasse/gruppe

3. trinn Måling av høyde og vekt. Utføres gruppevis – enkeltvis inn til måling hos helsesykepleier. Informasjon til foresatte i forkant. Individuell oppfølging etter behov.

Undervisning i klasse/gruppe: kost, helse og aktivitet. Ved kapasitet.

Undervisning i klasse 5. trinn Undervisning i klasse: Psykologisk førstehjelp. Etter kapasitet og behov.
Undervisning i gruppe

Vaksinasjon MMR

6. trinn Undervisning grupper: pubertet og seksuell helse.

Tilbud om vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR).

Vaksinasjon HPV 7. trinn Tilbud om vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinasjonen består av to doser som settes i med 6 måneders mellomrom.
Individuell helsesamtale med utgangspunkt i ungdommens behov

Undervisning i klasse

8. trinn Alle elever får tilbud om in helsesamtale. Tema omfatter fysisk og psykisk helse, mestring, trivsel, fravær, kropp/selvbilde/selvfølelse, familieforhold, voldskartlegging, kosthold, aktivitet, søvn, høyde-vekt, tobakk/alkohol/rusmidler, seksuell helse, individuell oppfølging etter behov.

Undervisning i livsmestring. Etter kapasitet og behov.

Undervisning i klasse/ gruppe 9 trinn Undervisning i klasse/ gruppe om kropp og følelser.

Evt. besøk på helsestasjon for ungdom der det er mulig.

Vaksinasjon DTP-IPV 10. trinn Tilbud om vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).
Tilbud til «nye» elever Alle trinn Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om «ny elev samtale» hos helsesykepleier.