Læring i 1. klasse

Læringen i 1. klasse skjer gjennom handling, aktivitet og deltagelse. Leken har en sentral rolle dette skoleåret. Fri lek utvikler fantasi, kreative evner og sosiale ferdigheter, og den styrker elevenes mestringsfølelse og kroppskontroll. Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår. legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter.

1. klasse f

 

Oppdragelses- og læringsmål innenfor steinerpedagogikk frem til syv år                                   (fra Steinerskolens læreplan):

Det overordnede mål innenfor steinerpedagogikk er å forstå det enkelte barns
individualitet og bringe det til fri og harmonisk utfoldelse i det sosiale liv.

Det er å ta hensyn til at hvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt.

Det er å ta hensyn til at barnet i førskolealder har en særlig sensitivitet i sansningen med begrenset mulighet for å sile inntrykkene.

Det er å ta hensyn til at barnet trenger rytmer i hverdagen.

Det er å ta hensyn til at barnet lærer først og fremst gjennom etterligning, forbilde og handling.

Det er å ta hensyn til at hver alder har noe typisk ved seg.